APGA, agencija za promocijo gibalnih aktivnosti je zasebna ustanova, ustanovljena leta 2012. Naš glavni interes je področje gibalnih aktivnosti za vse ciljne skupine (otroci, starejši, socialno šibkejši, oba spola,..), s poudarkom na delovnem okolju kot ciljnim okoljem izvajanja programov.

Naši cilji so:

 • spodbujanje gibalnih aktivnosti in zdravega načina življenja
 • spodbujati medkulturno komunikacijo
 • podpirati enakost spolov, socialno vključenost in enake možnosti
 • krepiti trajnostni razvoj in solidarnost
 • razviti mreže in povezave na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni
 • vzdrževati nacionalno in mednarodno sodelovanje
 • povečati vlogo in vključevanje delovnega okolja na področju zdravja in telesne dejavnosti

APGA sodeluje z različnimi zainteresiranimi deležniki - javno upravo, šolstvom, gospodarstvom, mediji, športom in drugimi. Uspešno sodelujemo z različnimi deležniki s področja športa med njimi Fakulteta za šport, Nacionalni olimpijski komite in Športna unija Slovenije.

APGA sodeluje pri razvoju in spodbuja nevladnih organizacij na področju gibalnih aktivnosti in promocije zdravja.

Naše glavne dejavnosti in strokovna znanja obsegajo:

 • raziskave, razvoj in uporabne dejavnosti na področju telesne dejavnosti
 • aktivnosti za dvig ozaveščenosti
 • vzpodbujanje politik na lokalni in nacionalni ravni
 • javni dialog
 • sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami
 • horizontalno in vertikalno mreženje
 • organiziranje delavnic
 • programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja
 • organiziranje športnih aktivnosti in dogodkov
 • organiziranje promocijskih aktivnosti s področja gibalnih aktivnosti, promocije zdravja in zdravih življenjskih navad

Dejavnosti izvajamo na lokalni,  nacionalni in mednarodni ravni.

V letu 2018 je APGA partner v dveh projektih sofinanciranih iz sklada Erasmus + ter koordinator triletnega projekta (2018-2020) – »Aktivna podjetja«.